Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ DLA CENTRUM MEDYCZNE PLESSIA

§1

1. Tworzy się Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Centrum Medyczne Plessia M.Mularska spółka jawna z siedzibą w Jankowicach, ul. Borowikowa 3a/1, 43-215 Jankowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000492566, NIP 5482210306, REGON 072291955, (dalej jako „Podmiot leczniczy”), wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000012924, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@konopnaclinica.pl, bądź telefonu 508-600-100 lub 519541234.

§2

1. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym https://konopnaclinica.pl/ za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną;

2. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z wizyty lekarskiej świadczonej na odległość drogą elektroniczną;

3. Konsultacja zdalna – wizyta lekarska świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta za pośrednictwem połączenia telefonicznego

4. Kwestionariusz– kwestionariusz osobowy zawierający podstawowe dane niezbędne do zarezerwowania i przeprowadzenia Konsultacji

§3

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca świadczy na rzecz Pacjenta usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej przez przyjęcie Kwestionariusza i płatności, a następnie telefonicznie przez przeprowadzenie Konsultacji zdalnej.

4. Konsultacje zdalne oferowane przez Usługodawcę dostępne są na Stronie internetowej wraz z ceną. Oferta prezentowana na Stronie internetowej stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz aparatu telefonicznego.

6. Pacjent obowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej;

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

7. Na mocy art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, tj. do usług świadczonych Pacjentom przez Usługodawcę.

§3

1. Pacjent może dokonać rezerwacji Konsultacji zdalnej przez wypełnienie i wysłanie prawidłowo wypełnionego Kwestionariusza za pomocą Strony internetowej oraz dokonanie zapłaty.

2. Pacjent jest zobowiązany podać w Kwestionariuszu następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, PESEL, status leczenia, opis dolegliwości, informacje o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach oraz o prowadzonych postępowaniach sądowych związanych z posiadaniem lub zażywaniem substancji odurzających. Ponadto Pacjent może dołączyć posiadaną dokumentację medyczną. Warunkiem złożenia Kwestionariusza jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Odmowa podania danych, nieprawidłowe wypełnienie Kwestionariusza lub brak zapłaty uniemożliwia przeprowadzenie Konsultacji.

4. Po dokonaniu czynności niezbędnych do przeprowadzenia Konsultacji, Usługodawca w terminie 24 godzin zadzwoni do Pacjenta celem przeprowadzenia Konsultacji. W przypadku, gdy Pacjent nie odbierze telefonu Usługodawca wykona w tym terminie ponowne połączenie. Jeżeli Pacjent nie odbierze telefonu także w drugim przypadku wówczas Pacjent powinien zadzwonić do Usługodawcy na numer telefonu 508-600-100 nie później niż w terminie 48 godzin od dnia złożenia Kwestionariusza celem przeprowadzenia Konsultacji, biorąc pod uwagę, że w takim przypadku Konsultacja może nastąpić później, z uwagi na ustaloną kolejność przyjęcia Pacjentów. Jeżeli w tym terminie Pacjent nie skontaktuje się z Usługodawcą Pacjent traci prawo do przeprowadzenia Konsultacji a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

5. Usługodawca może przesunąć czas przeprowadzenia Konsultacji informując o tym Pacjenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się wskazać Pacjentowi nowy termin Konsultacji. Jeżeli Pacjent nie zaakceptował nowego terminu Konsultacji Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej ceny.

6. W przypadku, gdy w trakcie Konsultacji lekarz stwierdzi, że udzielenie Pacjentowi świadczenia medycznego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione wówczas przerywa Konsultację. Jeżeli świadczenie nie zostało w ogóle udzielone wówczas Pacjent ma prawo żądania zwrotu opłaty.

§4.

1. Ceny świadczonych usług podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Warunkiem przeprowadzenia Konsultacji jest dokonanie przez Pacjenta zapłaty ceny za pośrednictwem płatności udostępnionej na Stronie internetowej.

3. Pacjent zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny według danych które wyświetlą się na Stronie internetowej po złożeniu Kwestionariusza.

4. Zapłata następuje z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy.

§5.

1. Konsultacje przeprowadzane są przez wykwalifikowanych lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje w imieniu Usługodawcy.

2. Konsultacja odbywa się w formie telefonicznej, która umożliwia przekaz dźwięku pomiędzy Usługodawcą, a Pacjentem i trwa ok. 30 minut.

3. W trakcie Konsultacji Pacjent ma możliwość uzyskania porady lekarskiej, diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia, uzyskania recepty na leki i preparaty medyczne wymagane stanem klinicznym Pacjenta, uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowanych leków, a także uzyskania informacji na temat profilaktyki zdrowotnej.

4. Recepta na leki lub preparaty medyczne wystawiana jest w formie e-recepty zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i będzie udostępniona Pacjentowi poprzez Internetowe Konto Pacjenta (www.pacjent.gov.pl) lub IKP.

5. Pacjent w trakcie Konsultacji zobowiązany jest podawać dane i składać oświadczenia zgodne z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych lub złożenie nieprawidłowych oświadczeń.

6. Usługodawca przekazuje informacji wyłącznie Pacjentowi i nie udziela ogólnych informacji o sposobie leczenia.

§6.

1. Pacjent może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, które uniemożliwiły przeprowadzenie Konsultacji.

2. Pacjent ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Konsultacji.

3. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@konopnaclinica.pl, telefonicznie 519-541-234, pocztą na adres: ul. Borowikowa 3a/1, 43-215 Jankowice

4. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę jej złożenia oraz określać żądanie Pacjenta, a ponadto należy w niej wskazać aktualne dane kontaktowe Pacjenta i dane umożliwiające jego identyfikację.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§7.

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http:// www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR (internetowe rozstrzyganie sporów), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Pacjentem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2023 r.

§9

1.Zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawarte są w polityce prywatności.